Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van AirSaver Technologies

(AirSaver Technologies is een handelsnaam van EcoPlus Technologies B.V.)

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van AirSaver Technologies en overeenkomsten, Bruikleenovereenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen AirSaver Technologies en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2. Strijdigheid met andere voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij AirSaver Technologies uitdrukkelijk schriftelijk, geheel dan wel gedeeltelijk, hiervan afstand doet. Eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zijn alleen dan van toepassing indien hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door AirSaver Technologies is ingestemd. Op verwijzing naar inkoopvoorwaarden op schriftelijke bestellingen van derden hoeft AirSaver Technologies geen acht te slaan.

 

3. Definities

1. In de Algemene Voorwaarden van AirSaver Technologies worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

2. Afname overeenkomst:

Een aanbiedingsvorm van AirSaver Technologies waarbij door Opdrachtgever/Bruiklener een vooraf bepaalde minimum hoeveelheid Toebehoren per maand wordt afgenomen.

3. Bruiklener:

Een ieder die gebruik maakt van een Bruikleenovereenkomst c.q. Klantovereenkomst en een Afname overeenkomst met AirSaver Technologies.

4. Klantovereenkomst / Bruikleenovereenkomst

Overeenkomst voor bruikleen van Producten van AirSaver Technologies.

5. Opdrachtgever

Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten en Toebehoren.

6. Producten

Alle door AirSaver Technologies verstrekte AirSaver Producten en accessoires.

7. Toebehoren

Merkproducten van AirSaver Technologies behorend bij de Producten voor gebruik in de Producten.

 

4. Overeenkomsten

1. Overeenkomsten zijn pas bindend indien deze ondertekend zijn door Opdrachtgever, dan wel doordat AirSaver Technologies aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel dat AirSaver Technologies tot feitelijke levering is overgegaan.

2. Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door AirSaver Technologies wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan AirSaver Technologies, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan AirSaver Technologies de inhoud van de Algemene Voorwaarden van AirSaver Technologies. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, met een opzegtermijn van dertig dagen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

4. AirSaver Technologies heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd, dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgevers onderneming wordtgeliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van AirSaver Technologies op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

5. Na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst.

 

5. Plaats en wijze van levering

1. Alle opdrachten worden door AirSaver Technologies uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.

2. Opdrachtgever zal AirSaver Technologies alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke en veilige uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

3. Opdrachtgever zal ervoor zorg blijven dragen, dat de Producten zonder beschadiging van het gebouw kunnen worden weggenomen en derhalve roerend blijven.

4. De door AirSaver Technologies opgegeven of overeengekomen levertijd geldt steeds bij benadering.

 

6. Voorbehoud

1. AirSaver Technologies verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen AirSaver Technologies en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door AirSaver opgestelde overeenkomst is ontvangen door AirSaver Technologies en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien AirSaver Technologies met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt AirSaver Technologies zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

2. Door AirSaver Technologies aan Opdrachtgever geleverde Toebehoren blijven haar onvervreemdbaar eigendom tot het moment waar op de inkoopprijs van de Toebehoren, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan AirSaver Technologies zijn betaald.

3. Indien AirSaver Technologies naast de vordering in artikel 6.2 andere vorderingen op Opdrachtgever heeft, worden genoemde Toebehoren pas eigendom van Opdrachtgever na algehele betaling van alle vorderingen van AirSaver Technologies op Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet bevoegd de Toebehoren op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden.

4. In geval van toerekenbare tekortkoming is Opdrachtgever verplicht de Producten en Toebehoren op eerste verzoek van AirSaver Technologies terug te geven. Opdrachtgever zal gecrediteerd worden voor de marktwaarde van de Toebehoren op de dag van de terugname van de Toebehoren.

 

7. Gebruik

1. Opdrachtgever is verplicht de geleverde Producten en Toebehoren overeenkomstig de bestemming te gebruiken.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Producten op een ander adres dan in de overeenkomst vermeld te gebruiken.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Producten te gebruiken met andere Toebehoren dan afkomstig van AirSaver Technologies.

4. Opdrachtgever is verplicht om, indien hij een gebrek constateert aan de Producten of aan andere door AirSaver Technologies geleverde zaken, AirSaver Technologies hiervan onmiddellijk, doch in ieder geval binnen twee werkdagen, op de hoogte te stellen.

 

8. Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van AirSaver Technologies zal beperkt blijven tot voldoening van zijn garantieverplichtingen.

2. AirSaver staat slechts dan in voor het juist functioneren van de Producten, indien de Producten oordeelkundig worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd en de Producten in goede staat worden gehouden.

3. Aansprakelijkheid van AirSaver voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlenging van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.

4. Op AirSaver Technologies rust geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

5. De aansprakelijkheid van AirSaver Technologies ontstaat slechts indien Opdrachtgever AirSaver Technologies, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en AirSaver ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AirSaver in staat is adequaat te reageren.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdracht- gever binnen acht dagen na het ontstaan van de schade AirSaver Technologies daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Bovendien dient rechtens vast te komen staan dat één en ander te wijten is aan grove schuld of opzet van AirSaver Technologies.

7. Onverminderd het onder artikel 8.5 bepaalde blijft het bedrag van de schadevergoeding beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.

 

9. Niet toerekenbare tekortkoming

1. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van AirSaver Technologies liggen en bedrijfsrisico’s van AirSaver Technologies, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van AirSaver, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke versterkte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen en Derden producten en/of door Derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeids- conflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaal schaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

2. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan AirSaver Technologies de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3. AirSaver Technologies behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die AirSaver Technologies voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

4. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

 

10. Garantie

1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst, ingaande op het moment van levering (indien dit moment onduidelijk is, geldt de datum waarop de overeenkomst is aangegaan), zal AirSaver Technologies er naar streven gebreken naar haar eigen inzicht te herstellen. AirSaver Technologies is gerechtigd op zijn kosten de Producten te repareren, wijzigen of te vervangen.

2. Wanneer door een of meer anderen dan AirSaver Technologies tijdens de termijn van de overeenkomst werkzaamheden aan de Producten zijn verricht, vervalt de garantieverplichting. AirSaver Technologies is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de producten indien dit gebreken zijn als gevolg van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan AirSaver te wijten zijn.

3. Opdrachtgever dient geleverde Producten en Toebehoren binnen twee dagen na levering grondig op gebreken te controleren. Alle reclames dienen binnen twee dagen, nadat Opdrachtgever een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs heeft kunnen constateren, schriftelijk bij AirSaver Technologies te worden gemeld. Na deze termijn kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op gebrekkigheid. In geval van slechte levering, beperkt zich AirSaver Technologies verantwoordelijkheid tot de vervanging, binnen de normale leveringstermijnen, van het gedeelte van de zending van de Toebehoren die het voorwerp uitmaakt van de klacht. Wat ook de gevolgen van de foutieve mogen zijn, zij zal nooit recht geven op de eis tot schadevergoeding.

 

11. Prijzen / Betalingen

1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en exclusief andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

2. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.

3. Wanneer Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan AirSaver Technologies verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan AirSaver Technologies verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal het over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks met een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht.

4. Bovenstaande bepalingen laten overige AirSaver Technologies toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

5. AirSaver Technologies zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar door het CBS gepubliceerd inflatiecijfer van het actuele jaar met meer dan 5% overschrijdt.

 

12. Bruikleen

12.1 Klantovereenkomst

1.a De bruikleenovereenkomst gaat in op de in de overeenkomst vermelde ingangsdatum en loopt af na het schriftelijk beëindigen door een der partijen. Bruikleenovereenkomsten zijn niet overdraagbaar aan derden.

1.b Beëindiging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk, met een opzegtermijn van dertig dagen (per aangetekende post).

1.c Onderhuur van Producten door Opdrachtgever is niet toegestaan.

1.d Indien in de bruikleenovereenkomst tussen partijen meer personen als Bruiklener worden genoemd en/of als zodanig de overeenkomst hebben getekend, zijn dezen elk hoofdelijk voor het geheel tegenover AirSaver Technologies aansprakelijk voor alle verplichtingen van Bruiklener, voortvloeiende uit deze overeenkomst.

1.e Gedurende de looptijd van de bruikleenovereenkomst zal de Bruiklener de bevoorrading van de Producten uitsluitend door AirSaver Technologies of een door AirSaver Technologies aangewezen onderneming laten verzorgen.

1.f Na het beëindigen van de bruikleenovereenkomst dient Bruiklener de Producten in dezelfde staat waarin hij het heeft ontvangen, zulks rekening houdend met de normale slijtage, ter beschikking van AirSaver Technologies te stellen.

1.g Bruiklener dient de Producten voor zijn rekening tegen nieuwwaarde te verzekeren en gedurende de hele duur van de overeenkomst verzekerd te houden op zodanige wijze als een goed huisvader de Producten als het onderhavige verzekerd houdt.

 

12.2 Verplichtingen Bruiklener

Bruiklener is verplicht om:

2.a De Producten in kwestie exclusief te gebruiken op het in de overeenkomst aangegeven adres.

2.b De Producten op een nette en zorgvuldige wijze te gebruiken, c.q. door zijn personeel te doen gebruiken.

2.c Geen enkele verandering aan de Producten aan te brengen of te doen aanbrengen en geen enkele reparatie daaraan te verrichten of te doen verrichten zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van AirSaver Technologies. Bruiklener dient deze toestemming aan te tonen.

2.d AirSaver Technologies of namens AirSaver Technologies optredende personen op elk redelijk tijdstip toegang tot de Producten te verlenen, zowel voor inspectie, reparatie of vervanging van de Producten als voor het eventueel weghalen daarvan.

2.e AirSaver Technologies onmiddellijk ervan in kennis te stellen indien de Producten beschadigd of verloren zijn geraakt, door welke oorzaak ook.

2.f In geval van beslaglegging op goederen en/of vermogensrechten die Bruiklener onder zich heeft, in geval van een aanvrage tot surseance van betaling door Bruiklener en in geval van een aanvraag van Bruiklener faillissement, AirSaver Technologies daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en bij een dergelijk gebeuren, de beslag leggende deurwaarder c.q. de bewindsvoerder of curator terstond op de hoogte te stellen van het bestaan en de inhoud van deze overeenkomst.

2.g Bruiklener is de vergoedingen voor de afgesloten afname overeenkomst verschuldigd, ongeacht of Bruiklener de Producten feitelijk heeft verbruikt/gebruikt.

 

12.3 Indien Bruiklener niet voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in Artikel 12.2 van deze voorwaarden, verbeurt Bruiklener voor elke dag dat hij in gebreke blijft een onmiddellijk opeisbaar bedrag van Euro 50,- (vijftig Euro).

 

13. Afname overeenkomst

1. Bruiklener neemt maandelijks minimaal twee rollen luchtkussen-folie af, ongeacht het feitelijk gebruik.

2. Bruiklener is voor de afgenomen aantallen die buiten deze overeenkomst vallen, de prijs per product volgens het dan geldende prijsoverzicht verschuldigd.

 

14. Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

Op alle door AirSaver Technologies met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met een door hen gesloten overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Hertogenbosch.